Vi er klar til at tage imod i Fredericia.

Vor stand er nu opstillet i Fredericia og fra fredag den 27/2 er der Contender sejlere klar til at informere interesserede sejlere, udstillingen løber indtil 8/3, kik forbi hvis du vil høre mere om contendersejlads.

Fredericia Bådmesse

Referat af Bestyrelsesmøde 22/1 2009

Mødet er afholdt som telefonmøde. Til stede: Henning Wermuth, Jakob Lunding, Claus Litzinger, John Bagh, Søren Andreasen Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Gennemgang og godkendelse af referat for forrige bestyrelsesmøde (vedlagt i bilag 1.) 3. Træningsarrangementer 4. VM 2009 - Status (Henning) - Opgavefordeling frem til stævnet (John, se bilag 2) - Opgavefordeling under stævnet (John, se bilag 2) 5. DM 2009 6. Status bådmesse 2009 7. Samlet aktivitetskalender (bilag 3) 8. Eventuelt 1) Valg af referent John Bagh 2) Godkendelse af referat fra forrige møde. Referat OK.Ref. skal ud til hele bestyrelsen og på hjemmesiden. 3) Træningsarrangementer På bestyrelsesmødet i Århus (festugen 2008) blev det besluttet at afholde 2 træningssamlinger: en i efteråret og en i foråret. Efterårstræningssamlingen skulle focusere på værktøjer og metoder som kunne anvendes til at arbejde videre med sammen eller hver for sig i løbet af vinteren, og forårets træningssamling skulle mere tage focus på egentlig kamptræning, hvor kapsejladssæsonen starter umiddelbart efter. Efterårssamlingen blev afholdt i Hellerup og indholdsmæssigt var udbyttet helt i top. Der deltog ingen jyske både, udover en gæst fra Sønderborg. Det betød at udgifter til transport af træner måtte afholdes af deltagerne, hvorfor samlingen blev forholdsvis dyr: ca.700 kr/båd: Forårets træningssamling planlægges afholdt i Århus, men der er nu ytret ønske om at der ligeledes er behov for en træningssamling i Hellerup. Bestyrelsen skal beslutte: - Om flere samlinger er mulige i foråret, herunder hvor ambitiøss et aktivitetsniveau vi overhovedet kan skabe tilslutning til -Hvorledes støtte fra DS skal fordeles Positioner: Jakob/Søren: Mit forslag er Hellerup i forår og Århus efterår – Argumenter: Jeg mener der er flere ting i dette. Jeg var med til bestyrelsesmøde i forbindelse med Århus festuge og er derfor selvfølgelig bekendt med at vi snakkede forårssamling 09 i Århus og efterårssamling 09 i Hellerup, hvilket jeg på det tidspunkt mente var helt fint . Det vi ikke fik snakket og aftalt på bestyrelsesmødet var aktivitetsfordeling hen over året 09. I 09 er der en ulig fordeling med flest aktiviteter i Jylland – Det kan man jo så argumentere for er nødvendigt i forhold til antallet af aktiviteter (ulig antal). Jeg lister lige nogle faks op : • I 08 var der flest aktiviteter i Jylland (Kerteminde er holdt ude, som gammel fynbo er øen neutral område:o)) • Dårligt fremmøde til aktiviteter på tværes (Jeg tillader at sige, især fra Jyderne, det var kun Henning og Søren fra Sønderjylland som havde tid til fremmøde i Hellerup til samlinger) i 08 • I 09 er der igen flest aktiviteter i Jylland • Det er rigtig uheldigt, når vi ser på alle aktiviteter i år, at vi på Sjælland pt. har 2 aktiviteter lige efter hinanden i efteråret (der er stor sandsynligehed for at Jyder med rette fravælger det ene, da to ture kan være svære at forsvare over for familien derhjemme) • Selv om flåden i Hellerup har en pæn størrelse har 08 vist hvor lidt der skal til for at den aktivitet forsvinder – Ulrik har haft travlt med studier+Matchrace, Kristian job+Matchrace, Torben job+MBA, Sune børn+job+ombygning, Tom, Benjamin, Jacob (den nyeste), Peter T – Alle dem er underdrejet og har været væk næsten hele tiden – Hellerup har ret meget brug for opmærksom på et godt tidspunkt, så vi kan få pustet liv i klassen og alle folk kommer i gang før VM. Jeg er af samme holdning som Henning, at samle al energi om få men større arrangementer. Mit forslag er, at vi bytter om på træningesamlingerne i 09, så Hellerup får forårssamingen og Århus efterårssamlingen og at hvis der er accept for dette bliver meldt ud hurtigt. Der er selvfølgelig et spørgmål om Peter kan, men hvis han i forvejen har dedikeret weekenden til contender, så er han jo også bevidst om at den weekend er væk. Henning: Træningssamling i foråret er planlagt til 28-29/3, Peter Hansen har givet foreløbigt tilsagn. Hvis der er flertal for at denne samling holdes i Hellerup er jeg med på dette, har forespurgt blandt sejlere i Århus, i hvert fald er der 3 der er parate til at tage turen, har endnu ikke hørt Peter om han kan endeligt. Jeg mener ikke at det er en god ide hvis vi skulle have 2 træningssamlinger i foråret da dette vil splitte deltager antallet op. Kan det være en mulighed at lave en samling hen over sommeren, for dem der skal til VM ? Hvis det ender med at vi får et DM sidst i september / først i oktober, er jeg ikke sikker på at det er en god ide med en samling senere i efteråret, dette afhænger også af hvor mange der agter sig til Australien i januar 2010. Der bør laves et budget for samlingerne, således at der ikke kommer overraskelser som i Hellerup. Der skal søges DS om tilskud til samlinger. John: PRINCIPIELT……..synes det er noget pis at omgøre en bestyrelsesbeslutning efter nøjere (og senere) efterkalkulation af aktiviteter i øst og vest. Hvis ikke bestyrelsen kan beslutte den slags uden at nogen folk efterfølgende tillader sig promovere det modsatte så skal bestyrelsen sammensættes anderledes (uden mig!) . Hvis vi skal samle folk om aktiviteter så skal vi holde fast i hvad vi beslutter, og det i god tid. Det sidste DM i Hellerup anede ingen noget som helst om før 2 uger før stævnet blev afholdt. Vi ser jo hvilken grad af planlægning som udføres (at Jens eksempelvis ikke kan måle både om fredagen i Sønderborg, af private årsager) og så skal vi ikke slingre arrangementer rundt efter forgodtbefindende. Beslutning: DM i Hellerup nu. Efterår diskuteres under aktivitetsplan pkt.7. Best.søger altid DS om tilskud. Søren arg. At der skal 1 samling i hver landsdel samtidig, når interessen er der. Og der ikke er nok trailere til at alle kan komme samme sted hen. Søren har selv ansøgt sejlunionen om penge, og understreget at det var til ham selv udenfor DCA. 4) VM 2009 Opgavefordeling er foreslået i bilag 2. Det er vigtigt at alle kommitter sig til deres opgave og/eller bytter opgaver, således at det ikke ender med at alle kommer i sidste øjeblik og intet er gjort. Vi har et ansvar, og det skal vi håndtere professionelt. Henning opsummerer følgende: Hjemmeside er ved at være oppe at køre. Logo mangler, der arbejdes på sagen fra SYC. Der skal udsendes tilmeldinger til DCA´s medlemmer, således at vi kan få sat navne på dem der foretager måling. Det har tidligere være drøftet om vi skulle have en coatch med til VM, der er umiddelbart ikke tilskud til dette fra DS, vil sejlerne selv betale for denne ydelse ? John: Tak for logo design til Claus. Jeg hælder til at de locale laver logoet, når de nu så gerne vil. Det giver lokal forankring, og det værste vi kan gøre er at fratage dem de opgaver som de af sig selv gerne vil lave. Hvis de kan få alt til at fungere, undtagen at rense lokummer…… så er det os som skal rense lokummer. Beslutning: Vi er sent ude med hjemmeside, og det som vi påtager os skal vi holde. Forespørgsler fra England er besvaret af Søren. Henning åbner hjside via Flemming så udlændinge kan komme på. Coach? Søren: Pris? Banangummibåd kan være gratis. Person har betydning. Pris/Person skal forelægges interesserede. Poul Natorp, Peter Hansen er emner. Måling fra fredag? Søren klarer af. Opgavefordeling udføres gennem afkrydsning i udsendt aktivitetsplan. 5) DM 2009 Vi har haft en del debat på mails, hvor foreløbig kan opsummeres følgende forslag: 1. Hellerup (Sammen med OK-joller) 2. Kalundborg (for at prøve noget nyt) 3. Århusområdet (sammen med 505) 4. Skelskør (i forbindelse med Harboe Cup) Vi skal på mødet tage en endelig beslutning (eller uddelegere den) om hvor og hvornår det skal foregå. Positioner: Søren/Jakob: Forslag 3-4/10 – Hellerup vil være et godt sted at få flest mulige ud af røret, her tænker jeg på alle dem i Hellerup der sover hele året. Alt. kunne være Harboe, jeg er godt klar over at nogle er modstandere af stævnet, men der er altså bare mange joller og det er et godt udstillingsvindue for klassen. Der er altid nogle unge gutter og deres fadre som er henne og kigge. Henning: For mig kan DM godt være på Sjælland herunder Hellerup. Jeg syntes ikke at vi skal ligge det samtidigt med et stort stævne i Tyskland. Som tidligere debateret skal vi passe på at klumpe stævnerne sammen, efter min mening vil en passende tidspunkt være 3-4/10. Det ville være godt hvis vi kunne planlægge et årligt tilbage vendende stævne på sjælland, der er en del der nægter at sejle i Skelskør, er der en anden mulighed ? Den måde hvorpå vi blev modtaget i Sønderborg sidste år var jo eminent, kan der findes noget tilsvarende til vore kommende DMér ? John: tror ikke på at vi får de sløve Hellerup-folk på banen bare fordi der er et enkelt stævne, men det skal vi selvfølgelig finde ud af (jfr. Pkt.7). Omvendt ser det ud til at vi får en ny frisk mand, fordi vi var i Sønderborg. Det er også muligt der er friske folk i andre ”Huller”….. hvor vi kunne lægge DM. Jeg finder som tidligere nævnt Hellerup og Skelskør syge. Omvendt er det i orden at vi forsøger at hægte os på stævner som er der i forvejen – næsten lige gyldigt hvor de ligger. Men jeg synes at vi skal forsøge at give DM højere status, f.eks. ved at afholde det sammen med en anden klasse, og ved at få en dag ekstra på. Det er en general betragtning, for vi har selvfølgelig begrænsede ressourcer i år, hvor vi laver VM. Jeg finder det givende for os og promoverende for klassen at komme nye steder hen. For mig gerne Kalundborg! Beslutning: DM i Hellerup, Jakob Lunding er tovholder. Christian Lerche søges som dommer. 6) Bådudstilling Fredericia 2009 Beslutning: Stand er blevet befolket, men vi søger flere, så man ikke keder sig/kan gå på messe når man er der. Mangler stumper som samles af John & Henning. Søren har 14’’ skærm til pc. Per har også grejer. 7) Samlet aktivitetskalender Afslutningsvis skal vi samle op på vores aktivitetskalender, og drøfte hvilket ambitionsniveau vi vil arbejde på fremover. Der er ekstrem stor forskel på den indstilling folk har til contendersejlads, og frem for at alle har en mening om hvorvidt det er for meget eller for lidt, må vi drøfte hvordan vi skal arbejde fremover. Dette punkt kunne passende være udgangspunkt for en mere overordnet diskussion af hvad det er vi egentlig vil, som kunne tage afsæt på generalforsamlingen (som vi i øvrigt også bør vedtage hvor og hvornår skal ligge). Positioner: Henning: Vedlagt er afkrydsnings skema som det er tænkt at sende til DCA´s medlemmer, så må vi jo se hvor mange der melder tilbage. Efter min mening vil 3 -4 stævner samt 1-2 (max 5/år) årligt i DK være passende, mere end det tror jeg ikke at vi for nuværende kan trække et rimeligt antal deltagere til min. 10. Den som vil mere må tage til stævner i udlandet. Der skal være en ligelig fordeling af aktiviteter mellem landsdelene, med vægt på hvor der kan være behov for at øge aktiviteten, som sidste år hvor vi havde samling i Århus, dette er medvirkende til at den nu er 11 joller i Århus. Hvor skal næste indsats område være ? John: Foreslår at vi afholder generalforsamling i Kerteminde. Forud opfordres til debat på mails om hvad vi egentlig vil: ambitioner og visioner! Denne debat skal munde ud i et oplæg som alle får inden mødet, hvor bl.a. Hennings spørgeskema indgår. Det skal måske udbygges med andre faktorer end konkrete aktiviteter. Eks. Hvis folk hellere bare vil bruge jollen som badedyr, så opfanges det ikke af at de ikke går på nogen af aktiviteterne. Vi skal hitte ud af hvad folk egentlig vil. Der er jo ikke nogen grund til at kalde det en klub, hvis der bare er 3-4 aktive og resten egentlig kun ejer jollen fordi den er svær at sælge……… Vi skal fange paradokserne for at kunne sammensætte en bestyrelse som kan ramme det hovedparten af medlemmerne gerne vil. Beslutning: Trawemunde anbefales i stedet for træningssamling. Travemunde/Kiel tilskud skal meldes. Hellere større antal, da der ikke efterfølgende kan søges til flere. Generalforsamling afholdes til DM. Søren: Skaf nogen sejlere og sørg for at de sejler. 8) Eventuelt Kontingent opkrævning nu! Ingen pot. Deltagere til VM 2010. EM i LaRochelle Frankrig 2010. VM Weighmouth 2011. Hjemmeside. Søren uddanner. Brugerflade til best. Sikres så vi ikke kan smadre siden.

Vintersejlads i Århus

 

Trods regn og rusk, er der en flok sejlere i Århus der ikke kan lade være med at tage på vandet. De mødes lørdag kl. 13.00 og sejler et par timer. Har du lyst til at vide mere, evt. en prøvetur, så kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Der vil i dagene mellem jul og nytår blive arangeret træningssamling for junior jolle sejlere i Århus. Selv om vi ikke alle hører ind under denne katagori er vi alligevel velkomne, interesserede bedes henvende sig til Henning på ovennævnte mail adresse. 

Old man in boat 

Fælles indkøb af grej

Da det til tider kan være svært at få det rigtige grej til vore joller i Danmark, er der altid nogle som skaffer grej hjem fra udlandet, det foreslåes hermed at vi koordinere disse indkøb således at vi i hvertfald kan spare på fragten. Magnus og Kristian henter nye joller hos Shappi omkring jul, er der nogle der skal have noget med der fra kan de jo henvede sig til de to gutter. Der er flere som ønsker at købe Wavelength sejl i løbet af foråret, i kan rette henvendelse til:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så skal jer koordinere bestilling. Er der andre som skaffer til hjem bedes de kontakte bestyrelsen. Hilsen Formanden