Love for Danish Contender Association

 

1. Navn

Klubbens navn er Danish Contender Association (Dansk Contender Klub) og er stiftet 4/10 1981.

2. Formål

 1. At varetage og fremme Contender-klassens og sejlernes interesser i Danmark samt søge, at styrke sammenholdet og være samlende forum for klassen.
 2. At føre fortegnelse over alle Contendere, som er registreret i Danmark, med bådejerens navn og adresse.
 3. At koordinere og vejlede i internationale sager samt være kontaktorgan for tilsvarende klubber i udlandet.
 4. At, så vidt det er muligt, arrangere et årligt DM eller klasse- mesterskab i samarbejde med en lokal sejlklub.
 5. At assistere ved internationale Contender-mesterskaber eller pokalsejladser, der arrangeres i Danmark.

3. Medlemmer

 1. I klubben optages alle ejere af Contenderjoller som aktive medlemmer såfremt de også er medlemmer af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Som passive medlemmer, uden stemmeret vedrørende love og vedtægter, kan alle interesserede optages. Udmeldelse skal ske skriftligt til udgangen af et kalenderår.
 2. Alle aktive medlemmer er forpligtet til, at drage omsorg for, at deres fartøj har målerbrev og klassebevis i orden samt, at fartøjet i et og alt er i overensstemmelse med klassens regler. Ved salg af båd er den tidligere ejer pligtig til, at oplyse ny ejers navn og adresse til klubben. Målerbreve og klassebeviser administreres af DS.
 3. Ved grov overtrædelse af klassens bestemmelser, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Vedkommende medlem skal, såfremt det er muligt, have mulighed for, at fremføre sine synspunkter inden bestyrelsen træffer sin beslutning. Denne kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig herom. En person kan såvel ekskluderes som nægtes optagelse i klubben, hvis vedkommende findes uværdig som medlem. Såfremt kontingent ikke er indbetalt inden udgangen af februar det pågældende år vil vedkommende være at betragte som administrativt udmeldt.

4. Bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen består af min. tre personer, herunder formand, som er leder af og ansvarlig for bestyrelsens daglige arbejde, skal påse at klubben drives i overensstemmelse med formålene, og kassereren, som er ansvarlig for økonomi, regnskab, bådregister og arkiv.

Valgperioden er for et år, og bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen har såvel den udøvende som den administrerende myndighed og varetager klubbens økonomi. Beslutninger træffes efter simpelt flertal. Ved stemmelighed vægtes formandens stemme.

Klubbens sæde er formandens bopæl.

5. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle medlemmer har møde- og stemmeret på denne (se dog pkt. 3).

Generalforsamlingen skal indkaldes årligt inden 30/11 med 14 dages varsel.

Generalforsamlingens opgaver er :

 1. Tage stilling til formandens beretning og regnskabet for året som er gået.
 2. Vælge bestyrelse og revisor.
 3. Tage stilling til evt. foreliggende forslag fra bestyrelse og medlemmer. Alle forslag, der ved deres vedtagelse forpligter klubbens eller medlemmernes økonomi, skal være bekendtgjort I indkaldelsen.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Behandle emner på forespørgsel fra medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt den er lovligt indvarslet og beslutninger træffes efter simpelt flertal. Medlemmer, der er forhindret i fremmøde, kan afgive stemme ved fuldmagt.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen eller såfremt 20% af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse og afstemning sker som på ordinære generalforsamlimger

6. Medlemsmøde kan afholdes så ofte det er påkrævet. Der kan ikke træffes bindende beslutninger men alle afgørelser er vejledende for bestyrelsen.

7. Klassevedtægter og måleregler varetages af IYRU og International Contender Association.

8. Lovændringer kan ske ved generalforsamlinger når disse er bekendtgjort i indkaldelsen. Det er her nødvendigt med 2/3 flertal blandt de stemmende.

9. Opløsning kan ske hvis medlemsinteressen svigter, eller det ikke er muligt at skaffe de nødvendige kræfter til bestyrelsen således, at klubben ikke kan drives i overensstemmelse med sine formål. I tilfælde af opløsning skal alle midler og arkiver indleveres til DS for opbevaring. Såfremt der ikke indenfor en treårig periode gøres forsøg på, at genstifte klubben opløses denne. I tilfælde af opløsning tilfalder alle midler og arkiver DS.

Lovændringer:
DCA's love er opdateret med ændring af  punkt 4 Bestyrelsens sammensætning som godkendt af DCA generalforsamling den 24. september 2022.